Tekst referatu wraz z tabelami i rysunkami ma obejmowaćmax. 6 stron arkusza A4 i zawierać w następującej kolejności:

 • nad tytułem w górnym lewym rogu imiona i nazwiska autorów;
 • Tytuł po polsku i angielsku (w nawiasie) - litery drukowane, pogrubione, do 10 słów;
 • pod tytułem słowa kluczowe- do 10 słów, następnie Streszczenie - do 10 wierszy;
 • Wstęp, Część doświadczalna, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo (pogrubione litery) - numerację poszczególnych pozycji literatury umieścić w nawiasach kwadratowych, dalej nazwisko (wg alfabetu) i inicjały imion, rok (w nawiasie), tytuł (kursywą), nazwa czasopisma w skrótach międzynarodowych, vol.:, strony;
 • abstract - w języku angielskim do 10 wierszy;
 • ewentualne podziękowania, nazwa sponsora, tytuły naukowe autorów;
 • na końcu referatu Informacje obejmujące: imiona i nazwiska autorów referatów, rok studiów i kierunek, nazwę uczelni; tytuł, imię i nazwisko opiekuna naukowego,
 • Tabele, Rysunki wraz z objaśnieniami po polsku i angielsku (w nawiasie) oddzielnie na końcu tekstu, opracowane w programie Microsoft Word 97 (lub wyższym), zapisane w oddzielnym pliku;
 • Rysunki i Schematy wyłącznie w formacie .jpg lub .gif;
 • tytuły rozdziałów pogrubione;
 • wielkość czcionki 11, Times New Roman, odstęp między wierszami pojedyncze;
 • układ strony: marginesy - górny: 2,5 cm, dolny: 2,5 cm, lewy: 3,5 cm, prawy: 1,5 cm, tekst wyjustowany;
 • prosimy o przygotowanie wszystkich materiałów potrzebnych do referowania w formie elektronicznej.

 

Autorzy referatów otrzymają bezpłatnie książkę zawierającą referaty przyjęte na Sympozjum.

Szablon referatu dostępny tutaj.

Guidelines for the preparation of the paper.

ENGLISH TEMPLATE.

Home O konferencji Wytyczne edytorkie